Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe o preferowanych kierunkach: administracja, ekonomia, prawo, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych lub pokrewne;

2) 3-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

3) posiadanie obywatelstwa polskiego,

4) pełna zdolność do czynności prawnych,

5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) minimum roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

2) doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych,

3) dobra umiejętność obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office,

4) umiejętność analitycznego myślenia,

5) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność oraz sumienność i odpowiedzialność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zadania z zakresu inwestycji:

1) Opracowywanie i aktualizacja rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych.

2) Przygotowywanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie inwestycji.

3) Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych.

4) Ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok.

5) Przygotowywanie projektów umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego, w porozumieniu z radcą prawnym.

II. Zadania z zakresu zamówień publicznych:

1. Prowadzenie spraw wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej dla dostaw, usług i robót budowlanych dla kwot nieprzekraczających 130.000 zł netto, w szczególności:

1) Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Obsługa platformy zakupowej dla wykonawców Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

3) Prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne w zależności od wartości i trybu dzielenia zamówienia.

4) Prowadzenie rejestru postępowań.

5) Sporządzanie projektu Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, a także jego bieżąca aktualizacja w przypadku zmiany stanu prawnego.

6) Współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej w zakresie realizacji zamówień publicznych do 130.000 zł.

2. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczących realizacji dostaw, usług i robót budowlanych przez Miasto i Gminę Wysoka, w szczególności:

1) Opracowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

2) Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publicznego wraz z wyborem wykonawcy.

4) Przygotowanie umów o zamówienie publiczne i uzyskanie opinii radcy prawnego.

5) Sporządzanie oraz przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, na zasadach, w terminach i przy użyciu wzorów wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .

6) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych.

7) Monitorowanie przebiegu zamówienia publicznego.

8) Sporządzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

9) Prowadzenie centralnego rejestru umów Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

10) Udział w pracach komisji przetargowej.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2) stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

3) praca w godzinach: poniedziałek: piątek 7.00 – 15.00,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

5) kwestionariusz osobowy

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9) zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej”  - w terminie do dnia 18 grudnia  2023 r. do godz. 1500

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

(-) Artur  Kłysz