ZPP-3412/02/10                                                                      

Wysoka, dnia 25 czerwca 2010 roku

 

wg rozdzielnika 

 

         Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych //t. jedn. Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/  Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w związku ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczącą: „Udzielenia kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie pn: ” Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Wysoka” przesyła odpowiedzi na postawione zapytania: 

Zapytanie 1:

1. Czy rozstrzygnięty został przetarg na Wykonawcę inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Wysoka”? Jeżeli tak, to kiedy został rozstrzygnięty przetarg, kto został wyłoniony jako wykonawca oraz jaka została ustalona kwota netto/brutto inwestycji? Podana została wartość inwestycji (3.675.000 PLN), ale nie wskazano czy jest to wartość brutto czy netto.

Odpowiedz:

Przetarg został rozstrzygnięty. Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 8 stycznia 2010 roku. Wykonawca: Konsorcjum Maxi-Star  (PUHP Maxi-Star Konstruktor ZPChr Tomasz Kaczmarek, Maxi-Star Sp z o.o.) Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki. Wskazana wartość inwestycji jest wartością brutto.

Zapytanie 2:

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/235/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10.12.2009 r. (uchwalenie budżetu) - łączne nakłady na w/w inwestycję wynoszą 4.039.900 PLN i w całości ma być to inwestycja sfinansowania z dochodów własnych Gminy (brak informacji o kredycie). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Ponadto proszę o udostępnienie (jeżeli Gmina posiada) aktualnego załącznika do Uchwały z uwzględnieniem najbardziej aktualnej kwoty nakładów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania inwestycji (zgodnie z informacją Klienta z dnia 17.06.2010 r.)

Odpowiedz:

Stosowna Uchwała w załączeniu – zał. nr 4 do Uchwały XLIII/262/2010 z dnia 7 maja 2010 r.

Zapytanie 3:

Proszę o podanie wysokości nakładów już poniesionych.

Odpowiedz:

Nakłady poniesione: 39.900,00 zł

Zapytanie: 4

Proszę o potwierdzenie, iż zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (brak informacji w SIWZ)? Czy funkcjonować będzie także oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedz:

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslowa – patrz Uchwała o zaciągnięciu kredytu załączona do SIWZ. Funkcjonować będzie też oświadczenie o podaniu się egzekucji.

Zapytanie 5:

Jaki ma być ostateczny termin spłaty kredytu?

Odpowiedz:

Ostateczny termin spłaty kredytu: 30.12.2017 roku

Zapytanie 6:

Gmina przedłożyła dwa dokumenty z tą sama datą (11.05.2010 r.) - Tabela Nr 1 (Zestawienie zobowiązań) oraz Tabela Nr 2 (Prognoza długu), w których zamieszczone dane różnią się od siebie, zarówno w zakresie prognozowanych dochodów jak i wysokości obciążeń z tytułu kredytów. Proszę o informację, który dokument jest aktualny.

Dodatkowo proszę o informację, z czego wynika ( w Tabeli Nr 2) ujemna wartość długu w latach 2018-2025.

Odpowiedz:

Aktualna jest tabela nr 1, wobec tego nie ma potrzeby podawania informacji o ujemnej wartości w tabeli Nr 2.

Zapytanie 7:

Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat zaangażowania kredytowego wg stanu na dzień 31.03.2010 r. (4.238.565,65 PLN), tj. instytucja finansująca, kwota zadłużenia, rodzaj kredytu/pożyczki, ostateczny termin spłaty.

 

 

Odpowiedz:

Stosowne tabele w załączeniu.

 

Zapytanie 8:  

Jakie są główne źródła zaplanowanych na 2010 r. dochodów Gminy (po zmianach w 05.2010 r.) w wysokości 16.871,85 tys. PLN (aktualnie musimy tę informację posiadać)?

Dodatkowo proszę o udostępnienie Uchwały Nr XLIII/262/2010 z dnia 07.05.2010 r.

Odpowiedz:

Odpowiednia tabela i Uchwała w załączeniu

Zapytanie 9:

Z czego wynika założony tak wysoki deficyt budżetowy na 2010 r. w wysokości (-)1.820,96 tys. PLN w relacji do wyników z ostatnich dwóch lat?

Odpowiedz:

Deficyt wynika z różnicy pomiędzy planowanymi przychodami a rozchodami w budżecie MiG Wysoka na rok 2010 – zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały RMiG Wysoka z dnia 07 maja 2010 roku.

Zapytanie 10: 

Co zostało uwzględnione w pozycji sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2010 r. „Rozchody - inne cele” w wysokości 108.487,78 PLN?

Odpowiedz:

W sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2010 r. „Rozchody – inne cele” w wysokości 108.487,78 zł uwzględniona została lokata terminowa niewygasające wydatki, które zostały zrealizowane do końca maja br.

 

Zapytanie 11:

 Czy Gmina posiada aktualne zaświadczenia ZUS i US oraz opinie z instytucji finansujących? Czy ich przedłożenie może stanowić warunek podpisania umowy kredytowej?

Odpowiedz:

Gmina posiada aktualne opinie banków udzielających Gminie Kredytu opinię banku prowadzącego rachunek bieżący.

Na dzień obecny Gmina Wysoka oświadcza, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Na dzień podpisania umowy w/w dokumenty będą dostarczone. 

Otrzymują: 

  1. Oferenci biorący udział w postępowaniu – wszyscy
  2. Strona internetowa Zamawiającego.
  3. a/akta