Wysoka, dnia 29 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 i  § 47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego, z 2021,poz. 7714, ze zm.) zwołuję LXXI Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta  i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Przyjęcie protokołów z LXVIII, LXIX, LXX Sesji Rady Miasta i Gminy.

6.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.     Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

9.     Prezentacja złożonych interpelacji  i zapytań w okresie międzysesyjnym oraz informacja  w spr. udzielonych odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2025. - Projekt uchwały nr 1.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka. - Projekt uchwały nr 2.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. - Projekt uchwały nr 3.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028. - Projekt uchwały nr 4.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2024 oraz sposobu pobierania tego podatku. - Projekt uchwały nr 5.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. - Projekt uchwały nr 6.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2024 r. - Projekt uchwały nr 7.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2024 r. - Projekt uchwały nr 8.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 23.11.2023 r. Mieszkańców sołectwa Wysoka Mała,  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji . - Projekt uchwały nr 9.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok - Projekt uchwały nr 10.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023 - 2033 - Projekt uchwały nr 11.

21.  Przedstawienie wniosków zgłoszonych do projektu budżetu miasta i gminy na 2024 rok:

a)    dyskusja .

22.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2024 – 2034 - Projekt uchwały nr 12:

a)    prezentacja ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

b)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawie ww. projektu uchwały „WPF”,

c)    dyskusja i wnioski w sprawie uchwalenia „WPF” na lata 2024 – 2034,

d)   podjęcie ww. uchwały.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2024 rok. - Projekt uchwały nr 13:

a)    przedstawienie i prezentacja ww. projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2024 rok,

c)    przedstawienie proponowanych uwag i poprawek zgłoszonych przez radnych i komisje Rady do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok,

d)   przedstawienie opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej do ww. projektu uchwały budżetowej,

e)    stanowisko Burmistrza do ww. uwag, poprawek i opinii dotyczących projektu budżetu na 2024 rok,

f)    debata w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2024 rok,

g)   zgłoszenie i przedstawienie wniosków formalnych radnych dotyczących poprawek do projektu budżetu miasta i gminy na 2024 r.,

h)   zgłoszenie i przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu budżetu miasta i gminy na 2024 r.,

i)     dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi radnych i autopoprawkami Burmistrza,

j)     głosowanie wniosków radnych dotyczących poprawek do projektu budżetu miasta i gminy na 2024 rok,

k)   głosowanie wniesionych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu miasta i gminy na 2024 rok,

l)     podjęcie ww. uchwały.

24.  Interpelacje i zapytania radnych.

25.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

26.  Wolne wnioski.

27.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

28.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

29.  Zakończenie i zamknięcie obrad LXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Szczególy posiedzenia wraz z załącznikami pod adresem - https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/6256/agenda

 

Przewodniczący    

Rady Miasta i Gminy Wysoka

   (-)   inż.  Stanisław  Grzybowski

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2023.40) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Radnych Miasta i Gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka.