Wysoka, dnia 19 września 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

 Wysoka

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka
w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej,

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), po pozytywnym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 29.06.2023 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile – opinia sanitarna z dnia 07.04.2023 r. informuję, że   odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej, sporządzanej na podstawie uchwały Nr LXI/446/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej.

 

Uzasadnienie: Realizacja postanowień zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ustalenia zmiany planu nie zmienią ogólnego charakteru, założeń i ustaleń miejscowego planu z 2022 r. Przeznaczenie terenów pozostanie bez zmian. Nie wystąpią nowe uwarunkowania mogące negatywnie oddziaływać na środowisko i stanowiące ryzyko dla zdrowia ludzi lub zagrożeń dla środowiska.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

(-) Artur Kłysz