Wysoka, dnia 13 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz § 22 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego, z 2021,poz. 7714, ze zm.) zwołuję LXVIII Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta  i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Przyjęcie protokołów z LXVI  i LXVII sesji Rady Miasta i Gminy.

6.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.     Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

9.     Prezentacja złożonych interpelacji i zapytań w okresie międzysesyjnym  oraz informacja w spr. udzielonych  odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2023 r.

11.  Informacja z wizytacji Szkoły Podstawowej  w Wysokiej i filii szkolnych w zakresie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.

12.  Przedstawienie informacji w sprawie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich w I półroczu 2023 r.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie  nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Wysoka”.- Projekt uchwały nr 1.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uznania za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 2.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka  w 2023 roku. - Projekt uchwały nr 3.

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 4.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 47,  położonej w  obrębie Młotkowo, gm.  Wysoka. - Projekt uchwały nr 5.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 73/2,  położonej w  obrębie Tłukomy, gm.  Wysoka. - Projekt uchwały nr 6.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku. - Projekt uchwały nr 7.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - Projekt uchwały nr 8.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, określenie wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty. - Projekt uchwały nr 9.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. - Projekt uchwały nr 10.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023-2033. - Projekt uchwały nr 11.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 12.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 13.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. - Projekt uchwały nr 14.

27.  Interpelacje i zapytania radnych.

28.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

29.  Wolne wnioski.

30.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

31.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

32.  Zakończenie obrad i zamknięcie  LXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

                                                                                                                     

 Odnośnik do szczegółów obrad wraz z załącznikami - https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/5627/agenda

                                                                                                                     

Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Wysoka

   (-)    Stanisław  Grzybowski

 

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2023.40) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Radnych Miasta i Gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka.