OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Wysoka Mała, uchwalonego uchwałą nr XXIV/165/2020 Rady Miasta i Gminy  Wysoka z dnia 4 sierpnia 2020 r. zwołuję zebranie wiejskie  na dzień  20 września 2023 r. tj. środa o godz. 18.30 w  świetlicy wiejskiej.

 

Projekt porządku  zebrania:

 

1.    Powitanie członków zebrania.

2.    Stwierdzenie ważności zebrania.

3.    Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

4.    Omówienie propozycji zadań zgłoszonych do realizacji  ze środków funduszu sołeckiego w 2024 r.

5.    Zapoznanie mieszkańców z projektem uchwały i wnioskiem.

6.    Dyskusja.

7.    Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na 2024 r.

8.    Wolne wnioski.

9.    Zakończenie zebrania

 

 

                                                                         Sołtys

                                                              Sołectwa Wysoka Mała

 

                                                                      Jan Nowak