Wysoka, dnia 9.03.2023 r.

 

 

 

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  Budżetowo-Gospodarczej odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

1.    Porządek posiedzenia: Sprawy organizacyjne, powitanie członków komisji i gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.  

2.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego  na terenie miasta i gminy Wysoka.

3.    Przedstawienie wniosku Sołtysa Wysoczki z dnia 31.01.2023 r. w spr. rozpatrzenia propozycji zabezpieczenia środków na utwardzenie drogi w Wysoczce.

4.    Przeanalizowanie wniosku stowarzyszenia Shintagi Aiki Dojo z dnia 30.01.2023 r. w spr. rozwiązania problemu związanego z nieodpłatnym udostępnieniem świetlicy wiejskiej w Kijaszkowie.

5.    Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminy Wysoka.

6.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 r.

7.    Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. - Projekt uchwały nr 1.

8.    Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres kolejnych 3 lat.- Projekt uchwały nr 2.

9.    Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 3.

10.  Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m3 nieczystości ciekłych w 2023 r.  - Projekt uchwały nr 4.

11.  Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. - Projekt uchwały nr 5.

12.  Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023-2033 r. - Projekt uchwały nr 6.

13.  Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. rozpatrzenia skargi  na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 7.

14.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

15.  Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Gospodarczej

(-)  Łukasz Dymitruk