OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.] oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka, Nr XXXI/194/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXII/221/2001 w dniu 13 lutego 2001 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenów dla lokalizacji parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w okolicy miejscowości Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy.

Projekt studium będzie wyłożony do wglądu w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej – Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w terminie od 20.05.10 r. do 21.06.10 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w miejscu wyłożenia dokumentu w dniu 10.06.10 r.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium w terminie od 20.05.10 r. do 13.07.10 r.;

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: wysoka@wokiss.pl

Czynności; udostępnianie dokumentu, dyskusja publiczna oraz przyjmowanie wniosków, nastąpią w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej [pn.800-1600, wt.-pt.700-1500].

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                                        mgr inż. Marek Madej