Wysoka: Roboty drogowe polegające na dostawie gruzu betonowego na drogi gminne wraz z wyrównaniem równiarką drogową i utwardzeniem wałem wibracyjnym pod potrzeby Miasta i Gminy Wysoka w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 103711 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka , pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie, tel. (67) 2871004, faks (67) 2871004.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe polegające na dostawie gruzu betonowego na drogi gminne wraz z wyrównaniem równiarką drogową i utwardzeniem wałem wibracyjnym pod potrzeby Miasta i Gminy Wysoka w 2010 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje następujący zakres: zakup gruzu o frakcji 0-31,5 mm (gruz o frakcji 0-5 mm w dostawach może stanowić maksymalnie 15 % zamówienia) na drogi gminne pod potrzeby Miasta i Gminy Wysoka w 2010 roku w ilości ok. 3600-4000 ton, załadunek, transport, rozładunek, wyrównanie równiarką drogową i utwardzenie wałem wibracyjnym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Wymagane od wykonawcy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych będzie dokonywane na podstawie oceny spełnienia warunku metodą spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Wymagane od Wykonawcy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych będzie dokonywane na podstawie oceny spełnienia warunku metodą spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Wymagane od wykonawcy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych będzie dokonywane na podstawie oceny spełnienia warunku metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Wymagane od wykonawcy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych będzie dokonywane na podstawie oceny spełnienia warunku metodą spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Wymagane od wykonawcy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych będzie dokonywane na podstawie oceny spełnienia warunku metodą spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie: że, Wykonawca dysponuje właściwą ilością gruzu o frakcji żądanej przez Zamawiającego, że, Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie określonym w SIWZ 3. Zaakceptowany (podpisany i wypełniony w miejscach dot. Wykonawcy) przez Wykonawcę projekt umowy 4. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości podanych dostaw i usług w trakcie realizacji zadania w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości podanych dostaw i usług w trakcie realizacji zadania w zależności od zmiany wielkości środków finansowych przeznaczonych na zadanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminawysoka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wysoka (sekretariat pok. nr 26 - II piętro), Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie