ZPP-3412-09/2009 Wysoka, dnia 24 listopada 2009 rokuPrzedsiębiorstwo Usług Secjalistycznych

„Spadochroniarz” Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

_____________________________________

 

 

Dot. przystąpienia do protestu po stronie Protestującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka”

Na podstawie art. 181 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) po rozpatrzeniu przystąpienia do protestu złożonego w dniu 23 listopada 2009 roku przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz” Waldemar Piotrowski, ul. Kamienna 40, 64-920 Piła Zamawiający postanawia:

odrzucić przystąpienie do protestu

 

UZASADNIENIE

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 181 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) umieścił informację wraz z protestem na swej stronie internetowej w dniu 18.11.2009 roku z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Zgodnie z art. 181 ust. 4 uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się Wykonawcy, którzy przystąpią do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Wobec powyższego ostateczny termin na dołączenie do protestu minął w dniu 21.11.2009 roku.

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz” dołączyło do protestu po ustawowym terminie tj. w dniu 23.11.2009 roku. W związku z powyższym przystąpienie nie jest skuteczne.

W załączeniu – przystąpienie do protestu

Otrzymują:

adresat

Strona internetowa Zamawiającego

a/akta