ZPP-3412/09/09 Wysoka, dnia 25 listopada 2009 roku

 

wg rozdzielnika

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych //t. jedn. Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej: „Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka” wprowadza następujące modyfikacje:

- istniejący zapis w pkt XV Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert (zmieniony pismem z dnia 19.11.2009 roku) brzmiący:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 03 grudnia 2009 roku do godziny 9.30. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka (II piętro) ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 21, 89-320 Wysoka

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 (sala posiedzeń)

zmienia się na:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 grudnia 2009 roku do godziny 9.30. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka (II piętro), ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 21,

89-320 Wysoka

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00. w siedzibie Zamawiającego, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 21, 89-320 Wysoka (sala posiedzeń – I piętro) .

 

 

Otrzymują:

Strona internetowa Zamawiającego.

a/akta