ZPP-3412-9/2009 Wysoka,

20 listopada 2009 roku

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka przesyła odpowiedz na postawione zapytanie w związku ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych na: „Budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka”

Zapytanie:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ rozdział X pkt d o udzielenie zamówienia starać się mogą wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu poprzez wykazanie się wykonanymi w ostatnich pięciu latach lub aktualnie wykonywanych jako generalny wykonawca co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w pkt IV.1 specyfikacji o łącznej wartości min. 5 000 000 zł, z podaniem ich odbiorców. Warunki te muszą być spełnione łącznie - załącznik nr 3 do SIWZ.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymogu SIWZ jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w postaci wybudowania dwóch hal myjni pojazdów za kwotę 6 791 235,47 złotych oraz 7 125 570,98 złotych, wybudowanie hali produkcyjnej wydziału farb olejnych wraz z zapleczem za kwotę 7 218 236,70 złotych jak również budową hali typu lekkiego na strzelnicy garnizonowej za kwotę 5 5178 982,99 złotych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na skutek wniesionego protestu dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt d) Cz. X SIWZ, który brzmi: „wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa hali sportowej z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

W związku z modyfikacją zmianie uległ Druk Zał. nr 3

W związku z powyższym, że przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej, Zamawiający żądać będzie informacji i referencji z budowy hal sportowych nie zaś hal myjni pojazdów, hal produkcyjnych innego rodzaju hal niż hale sportowe.

Brak w/w dokumentów lub załączenie dokumentów niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia skutkować będzie wykluczeniem z udziału w postępowaniu przetargowym.

 

 

Otrzymują:

Strona internetowa Zamawiającego

a/akta