ZPP-3412-09/2009                                             
Wysoka, dnia 17 listopada 2009 roku

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

 

Dot. wniesienia protestu wobec treści odpowiedzi Zamawiającego z dnia 12.11.2009 r. na zapytanie z dnia 04.11.2009 r. w związku z treścią ogłoszenia nr 382438-2009 o zamówieniu i treścią specyfikacji istotnych warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka”

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, kopie wniesionego protestu z dnia 09/11/2009 roku.

Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Zgodnie z art. 181 ust. 5 w/w ustawy Wykonawca zgłaszając przystąpienie do udziału w wyniku wniesionego protestu, wskazuje swój interes prawny w przystąpieniu i określa swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 nie mogą korzystać następnie ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca wnoszący protest (...) nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

 

W załączeniu – protest