ZPP-3412-09/2009                                                                Wysoka, dnia 13 listopada 2009 roku

            

 

 

                                                                                        Wykonawcy

                                                                                         biorący udział w postępowaniu  

 

 

 

 

        Dot. wniesienia protestu na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie art. 39 do 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: „Budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka”

 

       Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, kopie wniesionego protestu z dnia 09/11/2009 roku.

 

Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

 

Zgodnie z art. 181 ust. 5 w/w ustawy Wykonawca zgłaszając przystąpienie do udziału w wyniku wniesionego protestu, wskazuje swój interes prawny w przystąpieniu i określa swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 nie mogą korzystać następnie ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca wnoszący protest (...) nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

 

 

W załączeniu – protest