Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka
Numer ogłoszenia: 382438 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka , ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie, tel. (067) 2871004, faks (067) 2871004.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka. Program użytkowy obiektu zawiera: salę sportową, hol, szatnie z zapleczem sanitarnym, pokój nauczycielski, salkę gimnastyczną, pomieszczenia dla sportowców, pomieszczenia techniczne. W hali znajdować się będą boiska dla koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej. Hala ma być wyposażona w system wentylacji nawiewno-wywiewnej z gruntowym wymiennikiem ciepła. Dach nad halą: pokrycie dachu w technologii ABM o konstrukcji łukowej samonośnej, pokrytej blachą usztywniającą trapezową. Wymiary obiektu: długość - 67 m, szerokość - 25,55 m, wysokość - 12,30 m, kubatura - 10.676,80 m3, powierzchnia użutkowa - 1338,21 m2, powierzchnia zabudowy - 1543,40 m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe wynosi 100.000,00 zł, słownie: stotysięcyzłotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi spełniać następujące warunki: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełniania tych warunków..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy złożyć następujące dokumenty: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 2 do SIWZ, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach lub aktualnie wykonywanych jako generalny Wykonawca co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości 5000000 zł z podaniem ich odbiorców. Warunki te muszą być łącznie - załącznik Nr 3 do SIWZ, 5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 7. Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w poszczególnych branżach. Ponadto należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie przez kierowników robót budowlanych ważnych zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego - załącznik Nr 5 do SIWZ, 8. Dowód wniesienia wadium, 9. Wykaz z zakresem robót zlecanych podwykonawcom - załącznik Nr 7 SIWZ, 10. Harmonogram rzeczowo-finansowy , 11. Kosztorys ofertowy wyceniony na podstawie przedmarów robót..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminawysoka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka, sekretariat (pok. nr 1).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.