ZPP-3412/07/09                                                           Wysoka, dnia 16 września 2009 roku

 

wg rozdzielnika

 

 

         Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych //t. jedn. Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/  Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej: „Remontu i rozbudowy budynku szatni na stadionie miejskim w Wysokiej” wprowadza następujące modyfikacje:

- w pkt III na stronie 3 w p.pkt 2 zmienia się zakres zamówienia, który po zmianach obejmuje:

a) rozbudowę budynku poprzez:

- wykonanie fundamentów żelbetowych, ścian fundamentowych z ociepleniem i izolacją  

  pionową i poziomą,

- wykonanie ścian parteru z pustaków gazobetonowych,

- wykonanie stropu z płyt prefabrykowanych wielootworowych,

- zagruntowanie powierzchni dachu wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną,  

- wykonanie izolacji z wełny mineralnej,

- wykonanie tynków wewnętrznych,

- wykonanie tynków zewnętrznych,

- wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacją,

- ułożenie wykładziny i płytek ceramicznych,

- montaż drzwi wewnętrznych i wewnętrznych,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż okien  PCV wraz z obróbką,

b) remont istniejącego budynku poprzez:

- rozbiórkę starych ścian i wykonanie nowych ,

- demontaż skrzydeł drzwiowych z futrynami, wraz z wykuciem,

- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych ,

- montaż drzwi zewnętrznych,

- demontaż starych okien i montaż nowych okien z PCV,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną , nawierzchniową na gotowym podłożu z reparacją i

   likwidacją pęcherzy,

- remont kominów wolnostojących,

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi, układanych na klej,

- montaż instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji wod-kan.

 

W związku z powyższymi zmianami załącza się nowy – zmieniony Przedmiar robót /zał. nr 4/ na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.