Miasto i Gmina Wysoka

89-320 Wysoka, ul. Kościelna 4

tel. 067 2871004, faks 067 2871080

e-mail: wysoka@wokiss.pl ;  bip.gminawysoka.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

„Remont i rozbudowa budynku szatni na stadionie w Wysokiej, gm. Wysoka 

 

1.     Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000 - roboty budowlane,

45261210 - wykonywanie pokryć dachowych,

45421132 - instalowanie okien,

45421000 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gminawysoka.pl lub na wniosek Wykonawcy w siedzibie zamawiającego biuro nr 16, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach służbowych 8:00-15:00.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4.     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.   Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2009 roku  

6.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    

     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

     i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne

     zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób

     zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,

 e)  zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy,

 f)  Udzielą min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty,

 g) Wykonają zamówienie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i

     obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, oraz z należytą starannością.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

7.  W ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

      cena wykonania zamówienia            -           100%

8.   Ofertę oznaczoną hasłem „Oferta – Remont i rozbudowa szatni” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka,   w terminie do dnia 30.09.2009 r. do godz. 09:30.

9.  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka (pok. nr 12 –sala narad) w dniu 30.09.2009 roku, o godz. 10.00.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

13. Do wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana aukcja elektroniczna.

14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wiśniewski, Jacek Piszczek - biuro nr 16 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, tel. 067 2871004.