Miasto i Gmina Wysoka

89-320 Wysoka, ul. Kościelna 4

tel. 067 2871004, faks 067 2871080

e-mail: wysoka@wokiss.pl ;  bip.gminawysoka.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

 

„Przebudowę dróg wewnętrznych osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Wysokiej ul. Kościuszki”

 

1.     Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej bip.gminawysoka.pl lub na wniosek Wykonawcy w siedzibie zamawiającego biuro nr 16, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach służbowych 8:00-15:00.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4.   Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2009 roku.   

5.     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    

     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,

e)    udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty,

f)     zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy,

g)    wykonają zamówienie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, oraz z należytą starannością.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

6.  W ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

      cena wykonania zamówienia            -           100%

7.   Ofertę oznaczoną hasłem „Oferta remont dróg wewnętrznych-Osiedle Kościuszki ” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka,   w terminie do dnia 30.09.2009 r. do godz. 08:30.

8.  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka (pok. nr 12 –sala narad) w dniu 30.09.2009 roku, o godz. 9.00.

9.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

13. Do wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana aukcja elektroniczna.

14. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Jacek Piszczek, biuro nr 16 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, tel. 067 2871004