OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu oraz na tablicy sołectwa,

że w dniu 23.02.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "rozbudowa, przebudowa z remontem i termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu oraz budowa zbiornika bezodpływowego”,

przewidzianej do realizacji na działce nr 125 leżącej w obrębie ewid. Bądecz w gminie Wysoka i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. PP.67330.4.2023) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w biurze nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, pl. Powstańców Wielkopolskich 21/22, 89-320 Wysoka.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz