OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i w gablocie sołeckiej,

że w dniu 14 lutego 2023 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi gminnej publicznej nr 130214P w miejscowościach Kijaszkowo i Młotkowo wraz z budową rowu otwartego, przepustów oraz zbiornika chłonno-odparowującego, na częściach działek o nr ewid. 159, 21, 31 obręb ewid. nr 005 – Kijaszkowo oraz na częściach działek o nr ewid. 19, 45, 89, obręb ewid. nr 006 – Młotkowo, gmina Wysoka.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. PP.67330.3.2023), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (pok. Nr 25).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                   Artur Kłysz