OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i w gablocie sołeckiej,

iż w dniu 10 lutego 2023 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi gminnej publicznej oznaczonej jako 130241P w m. Kijaszkowo gmina Wysoka. Inwestycja planowana jest do lokalizacji na działkach nr: 120/1 (cz.), 121/1 (cz.), 121/2, (cz.), 122/1 (cz.) i 21 (cz.) obręb Kijaszkowo, gmina Wysoka.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. PP.67330.1.2023), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (pok. Nr 25).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                   Artur Kłysz