PP.67330.10.2022      

                                                                              Wysoka, dnia 25 listopada 2022 roku

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 503/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000/, zawiadamiam, że na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w dniu 25 listopada 2022 r., została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr PP.67330.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia; budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Wysoka Wielka, na działce o nr ewid. 38 oraz części działek o nr ewid. 43, 108, obręb ewid. nr 14 – Wysoka Wielka, gmina Wysoka.

 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                    Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Wysoka Wielka, Wysoka/

- BIP

2. a/akta

insp. ds. planowania przestrzennego

i budownictwa

I. Firlej-Wachowska

tel.: 67 2871004 w. 44