OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2022 r., poz. 503/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2022 r., poz. 2000/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 17 października 2022 roku zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicza -ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Wysoka Wielka, na działce o nr ewid. 38 oraz części działek o nr ewid. 43, 108, obręb ewid. nr 14 – Wysoka Wielka, gmina Wysoka. 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44).

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                         mgr Artur Kłysz