Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję LII Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta  i Gminy Wysoka. 

Sesja odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

1.     Sprawy regulaminowe:

    1)     otwarcie sesji;

    2)     stwierdzenie prawomocności sesji;

    3)     przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji nadzwyczajnej;

    4)     przyjęcie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

3.     Zakończenie posiedzenia sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka

Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Wysoka

inż. Stanisław Grzybowski

 

 Szczególy Sesji wraz z załącznikami dostęny jest pod adresem - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/191755  

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art.
6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022.559) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.