PP.67330.4.2022

                                                                                                                      Wysoka, dnia 05 lipca 2022 roku

 

 OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2022 poz. 503/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735/.

Zawiadamiam, że w dniu 05 lipca 2022 roku, zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 53 i 55/3, obręb ewid. nr 1 – Bądecz, gmina Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 t.j./ można będzie przed wydaniem zmiany decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, pl. Powstańców Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka (tel. 672871004). Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.