Szanowni mieszkańcy!

          

 

 Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) przedkładam do publicznej wiadomości Raport o stanie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2021.

          

  Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wziąć czynny udział w debacie, która będzie miała miejsce podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka 23 czerwca 2022 r. o godz. 1400 w Sali narad tut. Urzędu. Musi jednak najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana Sesja rady, zgłosić ten zamiar na piśmie Przewodniczącemu Rady Miasta  i Gminy Wysoka.

           

 Do zgłoszenia tego wymagane jest poparcie jego zamiaru podpisami co najmniej 20 osób.

 

            Zgłoszenia zamiaru udziału w debacie wraz z listą osób popierających ten zamiar, można składać w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 1500 w biurze Rady, pok. Nr 15, I piętro w Urzędzie.

 

            Jednocześnie informuję, że liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.