Wysoka, dnia 8 czerwca 2022 r.

RMiG.00021.50.2022

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję L   Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

      

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Ślubowanie nowowybranej Radnej Miasta i Gminy Wysoka.

3.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

6.     Wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

7.     Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta i Gminy.

8.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

9.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.  Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym oraz informacja w spr. udzielonych  odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski
i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w  rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej. Projekt uchwały nr 1.

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej – rejon ogródków działkowych. Projekt uchwały nr 2.

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wysoka na lata 2022 – 2030. Projekt uchwały nr 3.

 

14.  Przedstawienie  i prezentacja Raportu o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2021 rok.

15.  Debata nad raportem o stanie gminy:

a)      przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia raportu
o stanie gminy,

b)      zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych,

c)       zapytania oraz wystąpienia i dyskusja z udziałem przedstawicieli mieszkańców,

d)      uwagi i wnioski radnych w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka wotum zaufania. - Projekt uchwały nr 4.

17.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 rok.

a)      prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2021 r.,

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.,

c)       przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2021 r.,

d)      zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.,

e)       uwagi i wnioski radnych w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2021 r.,

f)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r. - Projekt uchwały nr 5.

18.  Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.

a)      przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu miasta i gminy Wysoka za 2021 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka za 2021 rok,  

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r.,

c)       zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych,  

d)      uwagi i wnioski radnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r.,

e)       głosowanie w sprawie absolutorium wraz z podjęciem uchwały.- Projekt uchwały nr 6.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. - Projekt uchwały nr 7.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022- 2032. - Projekt uchwały nr 8.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 9.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 166 położonej w miejscowości Kijaszkowo. - Projekt uchwały nr 10.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 212/5 położonej w miejscowości Wysoka w rejonie ul. Kościelnej. - Projekt uchwały nr 11.

24.  Podjęcie uchwały sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 415/3 w położonej w miejscowości Wysoka przy ul. Św. Walentego. - Projekt uchwały nr 12.

25.  Podjęcie uchwały sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 117/7 w położonej w miejscowości Czajcze. - Projekt uchwały nr 13.

26.  Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Rady Miasta i Gminy. - Projekt uchwały nr 14.

27.  Interpelacje i zapytania radnych.

28.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

29.  Wolne wnioski.

30.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

31.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

32.  Zakończenie obrad i zamknięcie L sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

LInk do sesji - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/186750 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miasta i Gminy Wysoka

                    

                                                                                                        inż. Stanisław Grzybowski

 

 

  

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art.
6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022.559) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.