OGŁOSZENIE  

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka – etap 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Czajcze, Sędziniec i Bądecz, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

6. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Bądecz, Sędziniec i miasta Wysoka, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

7. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz:

1. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/236/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

2. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/237/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,  

3. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/238/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

4. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/239/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

5. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/240/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

6. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/241/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

7. uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXIV/242/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka – etap 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Czajcze, Sędziniec i Bądecz, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

6. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Bądecz, Sędziniec i miasta Wysoka, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

7. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od  25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka – pokój nr 17 i 25, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (e-mail: office@gminawysoka.pl), w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych i prognozach oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w pokoju nr 17,

1. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka, w godzinach od 1130 do 1200,

2. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka – etap 1, w godzinach od 1200 do 1230,

3. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka, w godzinach od 1230 do 1300,

4. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka, w godzinach od 1300 do 1330,

5. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Czajcze, Sędziniec i Bądecz, gm. Wysoka, w godzinach od 1330 do 1400,

6. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Bądecz, Sędziniec i miasta Wysoka, gm. Wysoka, w godzinach od 1400 do 1430,

7. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka, w godzinach od 1430 do 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem zaufanym.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, pok. nr 17 i 25 oraz składać uwagi do ww. postępowania.

Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, e-mail: office@gminawysoka.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej: www.gminawysoka.pl

 

            /-/ Artur Kłysz

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka