Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - rejon ogródków działkowych (PZD.)