PP.67330.2.2022      

                                                                              Wysoka, dnia 9 marca 2021roku

 

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r., poz. 735/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2022 roku zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 53 i 55/3, obręb ewid. nr 1 – Bądecz, gmina Wysoka.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44).

 

 

 

                      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                              Artur Kłysz

 

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Wysoka, Bądecz/

- BIP

2. a/akta

IF-W