Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka