OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735/, zawiadamiam, że na wniosek Wysoka Wind Farm Sp. z o.o., - ul. Akacjowa 4/107, 62 – 002 Suchy Las, reprezentowanej przez Pełnomocnika Szymona Bednarka, BPW Energotelprojekt Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań,

w dniu 18 stycznia 2022 r., została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr PP.67330.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia;  

Farma Wiatrowa Wysoka

Budowa linii elektroenergetycznej WN – 110 kV wraz z światłowodami i infrastrukturą towarzyszącą, relacji GPO Wysoka – GPZ Śmiłowo (długość trasowa linii WN wraz z światłowodem – 11,5 km).

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach ewid. 228, 76, 65/1, 26, 41, 79, obręb ewid. nr 7 – Mościska, na działkach o nr ewid. 22, 23, 26, 261, 32/3, 32/7, 32/6, 32/5, 33/2, 34/6, 34/7, 52, 78, 97, 106, 153, 185, 156, 157, 160/3, 160/1, 180, 187/1, 187/2, 199 wraz z częściami działek nr ewid. 43, 20/4, 21/1, 20/5, obręb ewid. nr 14 – Wysoka Wielka, na działkach o nr ewid. 112, 99, 29, 26, 32, 31, 17, 25, 24/1, 6, 8/3, obręb ewid. nr 12 – Wysoczka oraz na działkach o nr ewid. 277, obręb ewid. nr 2 – Czajcze, gmina Wysoka.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

 

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

mgr Anna Chuchla

Sekretarz UMiG w Wysokiej