KOMUNIKAT nr 1

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 14 stycznia 2022 r.

 

 

          Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku  z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:  pismo nr Or.III.00530.2.2022 z dnia 12.01.2022 r.

 

w sprawie propozycji do porządku obrad najbliższej Sesji w dniu 26.01.2022 r. :

 

rozszerzam porządek obrad XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 26 stycznia 2022 r., (tj. środa) o godz. 14.00. o nw. sprawy:

1.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Miasto i Gminę Wysoka współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

 

Dodatkowo rozszerzam porządek obrad XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka  o nw. sprawę:

 

1)        Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  za 2021 rok.

 

      Ww. sprawy proponuję realizować w kolejności po pkt 17 porządku obrad XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek posiedzenia wraz z projektami  uchwał i pozostałymi materiałami są zamieszczone  na aplikacji e -Sesja. 

      W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na istniejące ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam mieszkańców miasta i gminy do oglądania transmisji z obrad sesji w swoich domach (www.gminawysoka.pl ; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv)

 

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                   

 

                                                                                                          (-)      Stanisław Grzybowski

 

 

Uwaga:

 

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2021.1372) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka  http://bip.gminawysoka.pl/?c=700