PP.67330.4.2021      

                                                                              Wysoka, dnia 14 grudnia 2021roku

 

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r., poz. 735/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2021 roku, zostało wszczęte na wniosek Wysoka Wind Farm Sp. z o.o. - ul. Akacjowa 4/107, 62 – 002 Suchy Las, reprezentowanej przez Pełnomocnika Szymona Bednarka, BPW Energotelprojekt Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

Farma Wiatrowa Wysoka

Budowa linii elektroenergetycznej WN – 110 kV wraz z światłowodami i infrastrukturą towarzyszącą, relacji GPO Wysoka – GPZ Śmiłowo.

Długość trasowa linii WN wraz z światłowodem – 11,5 km. 

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach ewid. 228, 76, 65/1, 26, 41, 79, obręb ewid. nr 7 – Mościska, na działkach o nr ewid. 22, 23, 26, 261, 32/3, 32/7, 32/6, 32/5, 33/2, 34/6, 34/7, 52, 78, 97, 106, 153, 185, 156, 157, 160/3, 160/1, 180, 187/1, 187/2, 199 wraz z częściami działek nr ewid. 43, 20/4, 21/1, 20/5, obręb ewid. nr 14 – Wysoka Wielka, na działkach o nr ewid. 112, 99, 29, 26, 32, 31, 17, 25, 24/1, 6, 8/3, obręb ewid. nr 12 – Wysoczka oraz na działkach o nr ewid. 277, obręb ewid. nr 2 – Czajcze, gmina Wysoka.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44).

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

            Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Wysoka, Wysoczka, Wysoka Wielka, Mościska/

- BIP

2. a/akta

IF-W