KOMUNIKAT NR 1

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 07 grudnia 2021 r.

 

 

          Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik  Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 7714 ze zm.) w związku  z wnioskiem  Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj. pismo nr Or.III.00530.11.2021 z dnia 07 grudnia 2021r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w mieście Wysoka na nieruchomość położoną we wsi Wysoczka gm. Wysoka

 

rozszerzam porządek obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 15 grudnia 2021r., (tj. środa) o godz. 14.00. o nw. sprawę:

 

      „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w mieście Wysoka na nieruchomość położoną we wsi Wysoczka gm. Wysoka”.

      Ww. uchwałę (sprawy) proponuję realizować w kolejności po pkt 12 porządku obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (adres http://bip.gminawysoka.pl/?c=603.

Szczegóły posiedzenia wraz z ww. projektami i załącznikami na aplikacji eSesja. 

      W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na istniejące ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam naszych mieszkańców do oglądania transmisji z obrad sesji w swoich domach (www.gminawysoka.pl ; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv)

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                Henryk Stańczyk

 

Uwaga:

 

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2021.1372) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka  http://bip.gminawysoka.pl/?c=700