BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
SEKRETARZA MIASTA I GMINY WYSOKA

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Pl. Powst. Wlkp. 20/21
89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:
Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka

Wymiar czasu pracy:
pełny etat

I. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe: zgodne z art.5 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 282), tj.:
1. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:
a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
b) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
d) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
e) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach;
lub
2. osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych powyżej w punktach a) - e) oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• nie przynależność do partii politycznych.

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
4) znajomość ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych,
5) znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
6) znajomość ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
7) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
8) umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
9) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
10) dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność i obowiązkowość,
11)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

III. Zakres zadań na stanowisku:
1) opracowywanie regulaminów i zarządzeń związanych z organizacją pracy w Urzędzie,
2) opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz nadzorowanie opracowywania zakresów czynności dla pracowników referatu,
3) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta i Gminy  i innych materiałów pod obrady sesji Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
4) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem:
- rejestru skarg i wniosków, ich terminowym rozpatrywaniem,
- rejestru zarządzeń Burmistrza,
- rejestru uchwał Rady Miasta i Gminy,
- rejestru udzielonych informacji publicznych,
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
6) nadzór nad pracą Archiwum oraz prawidłowością archiwizowania dokumentów,
7) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny i organizacji pracy, sprawnego wykonywania zadań oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
9) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu oraz zapewnienie sprawnego elektronicznego obiegu dokumentów,
10) koordynowanie i organizowanie prac związanych ze spisami statystycznymi,
11) przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawcy,
12) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy, przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych,
13) koordynowanie spraw z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz poprawnego i terminowego wprowadzania procedur w formie zarządzeń Burmistrza,
14) koordynowanie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, w tym nadzór nad  aktualizacją rejestru czynności, Planu ochrony danych osobowych i innych dokumentów prawem przewidzianych,
15) zapewnienie warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez Urząd wynikających z przepisów Kodeksu wyborczego oraz aktów prawnych wydanych na jego podstawie,
16) nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej Urzędu i BIP,
17) realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie poprzez nadzór nad prowadzeniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze, służbą przygotowawczą i okresową oceną pracowników, dokonywanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych,
18) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień,
19) prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu w zakresie udzielonego upoważnienia przez Burmistrza,
20) koordynowanie spraw dot. dostępności usług w Urzędzie,
21) sporządzanie analiz, raportu o stanie gminy oraz sprawozdań z działalności Urzędu.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca w budynku  Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy),
2) stanowisko wyposażone  w zestaw komputerowy i środki łączności,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) praca w godzinach: poniedziałek  700-1700 (w okresie pandemii 700-1500)
         wtorek-piątek 700-1500
 (konieczność wykonywania obowiązków kierowniczych na terenie miasta i gminy
             również poza godzinami pracy Urzędu).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV)
2) list motywacyjny
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, staż pracy i kwalifikacje
4) kwestionariusz osobowy (pobierz)
5) kopie dokumentów poświadczających odbyte szkolenia zawodowe w zakresie obowiązków związanych ze stanowiskiem, na które aplikuje kandydat,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane,
8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
9) oświadczenie o braku przynależności do partii politycznej,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko - Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka” – w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
 Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Miasta i Gminy w Wysokiej
I. Cel konkursu i tryb zgłaszania kandydatów
1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.
2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy kandydat, który odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
3. Komisja decyduje o dopuszczeniu kandydatów do konkursu po stwierdzeniu spełnienia przez nich formalnych kryteriów naboru określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz warunkach konkursu.
4. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do uczestnictwa decyduje komisja w pełnym składzie, w formie głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
5. Kandydat przez fakt złożenia dokumentów wyraża zgodę na poddanie się procedurę konkursowej, ustalonej w niniejszym regulaminie.
II. Ogólne zasady postępowania konkursowego
1. Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej prowadzony jest dwuetapowo.
2. Pierwszy etap konkursu odbywa się bez udziału osobistego kandydatów obejmuje głównie czynności dopuszczające  kandydatów do konkursu w oparciu o kryteria formalne sformułowane w warunkach konkursu, na podstawie przedłożonych dokumentów.
3. Drugi etap konkursu odbywa się z udziałem kandydatów dopuszczonych przez Komisję i obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu.
5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat może je odebrać osobiście  (terminie 1 miesiąca od daty zakończenia procedury konkursowej). W przypadku nieodebrania dokumentów w ww. terminie zostaną one zniszczone.
6. Burmistrz zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
7. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można pod numerem tel.67 287 10 04. Osobą do kontaktu jest Pani Diana Maciejewska – podinspektor ds. kadr i płac w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.
III. Zasady pracy i skład komisji
Za całokształt prawidłowego przeprowadzania konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi komisja.
1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby powołane przez Burmistrza.
2. Pracy komisji przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności:
1) organizowanie sprawnego przebiegu prac komisji,
2) zwoływanie posiedzeń komisji,
3) wyznaczenie zadań i czynności przyjętych na posiedzeniach komisji poszczególnym jej członkom,
4) zarządzanie głosowania w toku rozstrzygnięcia wszystkich istotnych kwestii.
4. Do obowiązków sekretarza komisji należy:
1) organizacyjne zabezpieczenie sprawnego działania komisji,
2) udzielenie kandydatom niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzonego konkursu,
3) nadzór nad protokołowaniem posiedzeń komisji,
5. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu konkursu i wyłonieniu kandydata.
6. Obrady komisji są poufne, członkowie komisji mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje o przebiegu konkursu. Informacje z przebiegu prac komisji wydawane są okresowo po uzgodnieniu ich treści.
7. Głosowanie w sprawach organizacyjnych, proceduralnych oraz w sprawach dotyczących wyłonienia kandydatów przeprowadzane jest w trybie jawnym zwykłą większością głosów.
8. Komisja konkursowa może obradować w składzie nie mniejszym niż 2/3 jej składu.
9. Do czynności komisji konkursowej należy w szczególności:
1) ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie i podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie oraz do jego kolejnego etapu,
2) przeprowadzenie rozmów z kandydatami.
10. Wszystkie posiedzenia komisji są protokołowane, zawierają informacje z przebiegu obrad i podjętych ustaleniach. Protokoły komisji numeruje się według kolejności ich powstania. Umieszcza się w nich imiona i nazwiska członków komisji, protokolanta i osób zaproszonych.
11. Protokoły z posiedzeń komisji podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokoły są jawne. Dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata załącza się do protokołu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Interpretację regulaminu konkursowego dokonuje we własnym zakresie Komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka wyniki konkursu (w formie protokołu końcowego) wraz z jego dokumentacją.