Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. INWESTYCJI .

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

podinspektor ds. inwestycji

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne ( z minimalnym stażem pracy – 2 lata) Preferowany kierunek – budownictwo

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) nieposzlakowana opinia

6) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

2) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

3) prawo jazdy kat. B

4) znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, EXCEL)

3. Zakres zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie i nadzór inwestycji gminnych, w tym:

- przygotowanie dokumentacji technicznej,

- uzgadnianie i rozliczanie inwestycji.

2) Prowadzenie spraw dot. adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń  i inwentarza biurowego.

3) W procesach budowlanych i remontowych pozyskiwanie  stosownych uzgodnień, pozwoleń i opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Zlecanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę.

5) Nadzór nad realizacją inwestycji, generalnych remontów i modernizacji prowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy.

6) Nadzór nad stanem technicznym budynków stanowiących mienie gminne, prowadzenie dla nich „książek obiektów” szkół i innych jednostek organizacyjnych gmin, świetlic wiejskich.

7) Prowadzenie prac w zakresie planowania i realizacji infrastruktur technicznych zapewniających przygotowanie terenów pod budownictwo.

8) Przygotowanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych.

9) Przygotowywanie projektów umów z zakresu budowlano-remontowego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w budynku  Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2) stanowisko wyposażone  w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

3) praca w godzinach: poniedziałek 700 -1700  (w okresie pandemii 700-1500) ,

wtorek-piątek 700-1500,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4) kwestionariusz osobowy (pobierz)

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” – w terminie do dnia 25 października 2021 r. do godz. 1500.

   Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

   Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.