KIEROWNIK

ZAKŁADU  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  WYSOKIEJ

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. obsługi klienta

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka

 

  1. STANOWISKO PRACY:

Referent ds. obsługi klienta

 

    II.          WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca  się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

1)       posiadać obywatelstwo  polskie, a także osoby posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych  państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2)       posiadać  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,

3)       nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       posiadać nieposzlakowaną opinię,

5)       posiadać co najmniej wykształcenie średnie

6)       posiadać znajomość obowiązujących przepisów w zakresie (zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ustawy o ochronie danych osobowych, windykacji należności)

7)       posiadać umiejętności interpersonalne

 

  III.          WYMAGANIA DODATKOWE

1)       posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

2)       wyższe wykształcenie z zakresu administracji publicznej

3)       rzetelność, sumienność, komunikatywność, otwartość, systematyczność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wytrwałość, spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, rozumowanie logiczne oraz umiejętność pracy w zespole.

4)       biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń pomocniczych

 

  IV.       OGÓLNY ZAKRES  WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1)       przyjmowanie i rejestracja wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, wniosków ogólnych, protokołu przekazania wodomierza głównego, oświadczenia o nieuregulowanym stanie prawnym, zlecenia ekspertyzy wodomierza, uznanie długu, wypowiedzenie umowy, faktura elektroniczna,

2)       udzielanie informacji interesantom z zakresu działalności Zakładu, a w szczególności trybu załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność,

3)       wydawanie uzgodnień z zakresu infrastruktury sporządzonych przez działy techniczne

4)       wystawianie faktur za usługi w działalności podstawowej, rozliczanie dotacji do usług,

5)       wystawianie faktur za usługi dodatkowe, na podstawie przygotowanych przez odpowiednie działy Zakładu  specyfikacji,

6)       wysyłanie do kontrahentów zawiadomień o zmianie obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

7)       kontakt - uzgodnienia z Klientami dotyczące podpisania i odbioru umów.

8)       windykacja należności

9)       prowadzenie gospodarki wodomierzowej

10)     obsługa mieszkańców w zakresie wywozów nieczystości ciekłych

11)    sporządzanie umów na wywóz nieczystości ciekłych

12)    prowadzenie ewidencji  zawieranych umów na wywóz nieczystości ciekłych do celów sprawozdawczych

13)    obsługa poczty przychodzącej (rejestracja, rozdział na stanowiska)

14)    przygotowanie dokumentacji do sprawozdawczości z zamówień publicznych

15)    pełna współpraca z inkasentem Zakładu

 

 

IVA.  INFORMACJA O WARUNKACH  PRACY

1)      Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej

2)     Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie

3)     Usytuowanie stanowiska pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej ul.Szkolna 1, 89-320 Wysoka

4)     Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

IVB.  INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

  V.        WYMAGANE DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA

1)       List motywacyjny

2)       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3)       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz)

4)       W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,

5)       Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)       Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7)       Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8)       Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

9)       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

VI.    TERMIN I  MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

    1). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zakładzie Gospodarki  Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka   w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. obsługi klienta  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej”- w terminie do dnia  20 października  2021r. do godz. 15.00

           Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   2)  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu (www.zgkwysoka.pl) , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy Wysokiej oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

   3)   Nabór  na stanowisko odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na   analizie formalnej  dokumentów,  II  etap odbędzie się test kwalifikacyjny. O terminie II etapu osoby, które spełniają warunki formalne, zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Ogłoszenie o naborze

 

 

 

                                                                                                    /-/ Kierownika Zakładu

 

                                                                                                            Sylwia Szalska