OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Rudna, uchwalonego uchwałą nr XXIV/165/2020 Rady Miasta i Gminy  Wysoka z dnia 4 sierpnia 2020 r. zwołuję zebranie wiejskie  na dzień  21 września 2021 r.  tj. wtorek o godz.  19.00   w  świetlicy wiejskiej w Rudnej.

 

Projekt porządku  zebrania:

 

  1. Powitanie członków zebrania.
  2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5. Omówienie propozycji  zmiany przedsięwzięcia przewidzianego  do realizacji  ze środków funduszu sołeckiego w  2021 r.

a)      zapoznanie mieszkańców z projektem uchwały ,

b)      dyskusja,

c)      przyjęcie uchwały.

6.      Wolne wnioski.

7.      Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

                                                                         Sołtys

                                                                Sołectwa Rudna

 

                                                              (-)  Grzegorz Paliński