Wysoka, dnia  07.09.2021 r.

 

 

 

 

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, odbędzie  się w dniu 22 września 2021 r. tj. środa o godz. 14.00, w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

 

 

1.      Sprawy organizacyjne:

a)      powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)      stwierdzenie quorum,

c)      przyjęcie porządku posiedzenia.  

 

2.      Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu miasta i gminy za I półrocze 2021 r.

3.      Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w 2021 r.

4.      Opinia komisji w sprawie projektów  uchwał dot.

 

a)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. – Projekt  uchwały nr 1,

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku. – Projekt  uchwały nr 2,

c)     zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. - Projekt uchwały  nr 3,

d)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021- 2031. - Projekt uchwały nr 4,

e)     zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego. - Projekt uchwały nr 5.

 

5.      Przyjęcie protokołu  z  poprzedniego posiedzenia komisji.

6.      Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

Przewodnicząca Komisji  Oświaty, Kultury,  Spraw Socjalnych i  Porządku Publicznego

(-)  Grażyna Wrzaszczak