OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 14 Statutu Osiedla Kościuszki w Wysokiej, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/172/2020 Rady Miastai Gminy z dnia 28 września 2020r.  zwołuję Zebranie Mieszkańców Osiedla Kościuszki.

Zebranie odbędzie się w dniu 24 września 2021r., tj. (piątek) o godz. 19.00  w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, I piętro, sala nr 18.

 

Proponowany porządek  zebrania:

1.     Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie zebrania,

b) stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności,

c) wybór przewodniczącego zebrania,

d) przyjęcie porządku zebrania.

2.     Złożenie przez Przewodniczącego Zarządu  sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla  za okres całej kadencji, w związku z jej upływem.

3.     Wybór Przewodniczącego Zarządu:

a)    wybór komisji  skrutacyjnej,

b)    zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu,

c)    zaprezentowanie się kandydatów na Przewodniczącego Zarządu,

d)    wybór Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym,

e)    ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu.

4.    Wybór pozostałych członków Zarządu:

a)     wybór komisji  skrutacyjnej,

b)    zgłaszanie kandydatów do Zarządu,

c)    wybór Zarządu w głosowaniu tajnym,

d)    ogłoszenie wyników wyboru Zarządu.

5.     Przygotowanie propozycji i złożenie wniosków do projektu budżetu miasta i gminy na rok 2022.

6.     Zapytania i wolne wnioski.

7.     Zakończenie zebrania.

                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                              

                                                                 ARTUR  KŁYSZ

  

 

Informacja dodatkowa

dot. organizacji zebrania mieszkańców  w dniu 24 września 2021 r.

 

 

 

   Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z udziału w niniejszym zebraniu, propozycję wniosków do projektu budżetu miasta i gminy na 2022 rok, można składać elektronicznie e-mailem na adres:

office@gminawysoka.pl lub skarbnik@gminawysoka.pl.

      Ww. ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców umieszczone jest zgodnie ze Statutem na stronie internetowej Gminy i na Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na przedłużający się stan zagrożenia epidemicznego związanym z ryzykiem infekcji WIRUSA COVID - 19 informuję, iż zebranie odbędzie się na szczególnych warunkach z uwzględnieniem rygorów sanitarnych.

 

 

                                                                    Przewodnicząca Zarządu

                                                                    Osiedla Kościuszki

                                                               

                                                                     HANNA  MILEWSKA