OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Młotkowo, uchwalonego uchwałą nr XXIV/165/2020 Rady Miasta i Gminy  Wysoka z dnia 4 sierpnia 2020 r. zwołuję zebranie wiejskie  na dzień  22 września 2021 r., o godz. 18.00  w  świetlicy wiejskiej.

 

Projekt porządku zebrania:

 

  1. Powitanie członków zebrania.
  2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5.  Omówienie propozycji zadań do realizacji  ze środków funduszu sołeckiego w 2022 r.

a)      zapoznanie mieszkańców  z projektem uchwały i wnioskiem,

b)      dyskusja,

c)      przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na 2022 r.

6.      Wolne wnioski.

7.      Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

                                                                          Sołtys

                                                                  Sołectwa Młotkowo

 

                                                                  Ireneusz Kowalski