PP.67330.3.2021.       

                                                                              Wysoka, dnia 10 sierpnia 2021 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735/, zawiadamiam, że na wniosek Wysoka Wind Farm Sp. z o.o. ul. Akacjowa 4/107, 62 – 002 Suchy Las, reprezentowanej przez Pełnomocnika Szymona Bednarka, BPW Energotelprojekt Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, w dniu 10 sierpnia 2021 roku, została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr PP.67330.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia; Farma Wiatrowa Wysoka,  Budowa linii elektroenergetycznych SN wraz z światłowodami i infrastrukturą towarzyszącą – Farma Wiatrowa Wysoka Długość trasowa linii SN wraz z światłowodem – 6,2 km 

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach 60/2, 61, 64/3, 64/8, 64/9, 64/10, 64/7, 66/2, 67  leżących w obrębie ewidencyjnym Jeziorki Kosztowskie, 89, 83, 19, 13/48, 6/4, 6/3, 8, 7, 1 leżących w obrębie ewidencyjnym Młotkowo i 74, 75/2, 31, 102, 55, 161, 21, 120/1, 121/1, 121/2 leżących w obrębie ewidencyjnym Kijaszkowo, gm. Wysoka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                          mgr Artur Kłysz