Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej


ogłasza nabór na stanowisko:

Referent ds. Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, KDR

(1 etat)

__________________________________________________________________________

O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie*, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej*

Zakres zadań:

 1. Obsługa klienta w sprawach Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych  i Alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i KDR w tym m.in.:

- przyjmowanie wniosków

- udzielanie informacji na temat świadczeń

 1. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i innych pism przewidzianych w prowadzonym postepowaniu administracyjnym.
 2. Importowanie wniosków elektronicznych z zewnętrznych systemów do systemów dziedzinowych

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłki dla opiekuna), kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:

 1. wyższe wykształcenie z zakresu administracji publicznej lub prawa
 2. doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej
 3. odporność na stres
 4. samodzielność
 5. odpowiedzialność
 6. rzetelność
 7. pracowitość
 8. systematyczność
 9. dokładność
 10. umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej.

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

Usytuowanie stanowiska pracy: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W MGOPS Wysoka w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. List motywacyjny.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20.08.2021 r. w biurze nr 11 lub 16, I piętro, budynek Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka w godzinach pracy MGOPS, tj. od pn. do pt. od 7:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,,Referent ds. Świadczeń Rodzinnych, wychowawczych i Alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i KDR”. 

Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2021
 2. Z uwagi na trwającą epidemię i obowiązujące zalecenia epidemiologiczne sposób przeprowadzenia rekrutacji uzależniony będzie od ilości zgłoszonych kandydatur spełniających wymogi formalne.
 3. Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo: w pierwszym etapie przeprowadzony będzie pisemny test ze znajomości przepisów. Osoby, które uzyskają co najmniej 80% punktów z testu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Propozycję zatrudnienia w MGOPS w Wysokiej otrzyma kandydat, który w procesie rekrutacji otrzyma najwyższą ilość punktów.
 4. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

Agnieszka Hoffmann

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej