Wysoka, dnia 07 lipca 2021 r.

RMiG.00021.37.2021

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020.713 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a ust. 1 i ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXVII  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

            Jednocześnie informuję, że przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, gościom zaproszonym oraz mieszkańcom zapewniony  będzie udział w sesji w trybie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, na własnym urządzeniu, proszę jedynie o wskazanie  adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do udziału w sesji. Informację proszę podać na adres: serwis@gminawysoka.pl lub rada@gminawysoka.pl, najpóźniej w przeddzień terminu sesji.

        Ponadto informuję, że będzie możliwość  zabrania głosu za pomocą aplikacji Microsoft Teams,  na sali ślubów – I piętro, sala nr 18, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej. 

 

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Petycja Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie nieprzyznania Miastu i Gminie Wysoka środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na wsparcie gmin, w których funkcjonowały PGR.

6.     Przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosków skierowanych do Rady Miasta i Gminy Wysoka:

a)   przez Panią B.R. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/1 i 81/5 , podjęcie uchwały – Projekt uchwały nr 1,

b)  przez Sołtysa wsi Kijaszkowo w sprawie przeznaczenia nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/1 na potrzeby wsi Kijaszkowo,  podjęcie uchwały – Projekt uchwały nr 2,

c)   przez Pana M.K. w sprawie dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/1, podjęcie uchwały - Projekt uchwały nr 3. 

                                                                                     

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku. - Projekt uchwały nr 4.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej nr geod. 145 położonej w Wysoczce, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 5.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych. - Projekt uchwały nr 6.

10.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

13.  Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

16.  Wolne wnioski.

17.  Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy.

18.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

19.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

20.  Zakończenie obrad i zamknięcie XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka. 

Przewodniczący

 

                                                                                                 Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Henryk Stańczyk

 

 

 Szczególy wraz z załacznikami pod adresem - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/139902

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art.
6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.