KOMUNIKAT nr 1

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

 

Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta
i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik  Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r, poz. 7714 ze zm.) w związku  z wnioskiem / pismem:

1.     Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej Pani Sylwii Szalskiej  z dnia14 czerwca 2021r., w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta i gminy Wysoka organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

2.     Pana M.K. z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie zamiaru wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Wysoka, położonego w miejscowości Kijaszkowo, oznaczonego nr ewidencyjnym 81/1.

3.     Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ; sygn. akt IV DK/Po 78/21 z dnia 20 maja 2021r. przekazującą skargę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela
w Mościskach na uchwałę XXXIV/234/2021 z dnia 28.04.2021r. dotyczącą przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach w Szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

rozszerzam porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 30 czerwca 2021r., (tj. środa) o godz. 14.00. o nw. sprawy:

1.       Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta i gminy Wysoka organowi regulacyjnemu do zaopiniowania - Projekt uchwały nr 9.

2.       Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wg. właściwości wniosku Pana M.K. z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie zamiaru wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Wysoka, położonego w miejscowości Kijaszkowo, oznaczonego nr ewidencyjnym 81/1 do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy. - Projekt uchwały nr 10.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargiRady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach na uchwałę XXXIV/234/2021 z dnia 28.04.2021r. dotyczącą przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach w Szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej. - Projekt uchwały nr 11.

      Projekt ww. uchwały planuję realizować w kolejności ww. po pkt 14 porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (adres – http://bip.gminawysoka.pl/?c=603 ;

Szczegóły posiedzenia wraz z załącznikami na aplikacji eSesja. 

      W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na istniejące ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam naszych mieszkańców do oglądania transmisji z obrad sesji w swoich domach (www.gminawysoka.pl; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv) 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                  

                                                                                                                Henryk Stańczyk

 

Uwaga:

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust.
1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka  http://bip.gminawysoka.pl/?c=700