Wysoka, dnia 01 czerwca 2021 r.

RMiG.00021.36.2020

 

 

                                                                                 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020.713 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a ust. 1 i ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXVI  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Jednocześnie informuję, że przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, gościom zaproszonym oraz mieszkańcom chętnym do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, zapewniony  będzie udział w sesji
w trybie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, na własnym urządzeniu, proszę jedynie o wskazanie  adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do udziału w sesji.

 Informację proszę podać na adres: serwis@gminawysoka.pl lub rada@gminawysoka.pl.

 

        Ponadto informuję, że będzie możliwość  zabrania głosu za pomocą aplikacji Microsoft Teams,  na sali ślubów – I piętro, sala nr 17, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej. 

 

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Przedstawienie  i prezentacja Raportu o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2020 rok.

6.     Debata nad raportem o stanie gminy:

a)    przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia raportu
o stanie gminy,

b)    zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych,

c)    zapytania oraz wystąpienia i dyskusja z udziałem przedstawicieli mieszkańców,

d)    uwagi i wnioski radnych w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy. 

 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka wotum zaufania. - Projekt uchwały nr 1.

8.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2020 rok.

a)    prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 r.,

b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2020 r.,

c)    przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 r.,

d)    zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2020 r.,

e)    uwagi i wnioski radnych w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 r.,

f)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2020 r. - Projekt uchwały nr 2.

9.     Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2020 r.

a)    przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu miasta i gminy Wysoka za 2020 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka za 2020 rok,  

b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 r.,

c)    zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych,  

d)    uwagi i wnioski radnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 r.,

e)    głosowanie w sprawie absolutorium wraz z podjęciem uchwały.- Projekt uchwały nr 3.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. - Projekt uchwały nr 4.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021- 2030. - Projekt uchwały nr 5.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Wysoka, w roku szkolnym 2021/2022. - Projekt uchwały nr 6.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.C. na  Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Projekt uchwały nr 9.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr geod.52/2 polożonej w obrębie miasta Wysoka. Projekt uchwały nr 10.

15.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

16.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

17.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

18.  Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

19.  Interpelacje i zapytania radnych.

20.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

21.  Wolne wnioski.

22.  Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta i Gminy. 

23.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

24.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

25.  Zakończenie obrad i zamknięcie XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Henryk Stańczyk

 

 

 

 

 Link do szczegółów posiedzenia - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/135737

 

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art.
6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.