Wysoka, 04 maja 2021 r.

RMiG.00021.35.2021

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020.713 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a. ust. 1 i ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00.

Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju ww. sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams).

Przedkładam porządek obrad:

 1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.   Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów. -  Projekt uchwały nr 1.

7.   Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 697/9 o pow. 0.0071 ha, nr 697/10 o pow. 0.0208 ha oraz nr 697/15 o pow. 0.2185 ha położonych w mieście Wysoka. - Projekt uchwały nr 2.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r. -  Projekt uchwały nr 3.

9.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie Miejsko -Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok. -  Projekt uchwały nr 4.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Pilskiego. -  Projekt uchwały nr 5.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021rok. - Projekt uchwały nr 6.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031. - Projekt uchwały nr 7.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku B.R. z dnia 21.04.2021r. dotyczącego  przedłużenia umowy dzierżawy dla nieruchomości położonych w obrębie Kijaszkowo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy. - Projekt uchwały nr 8. 

14.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wysoka do Związku Miast Polskich. - Projekt uchwały nr 9.

15.       Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

16.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

17.       Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  
i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

18.       Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

21. Wolne wnioski.

22. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.

23. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

24. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

25. Zakończenie i zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                              Henryk Stańczyk

Szczególy Sesji wraz z załącznikami -  http://api.esesja.pl/posiedzenie8/131061                          

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.