Wysoka, dnia 10.05.2021 r.

 

 

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

ogłasza nabór na stanowisko

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej,

Pl. Powst. Wlkp. 2021, 89-320 Wysoka

 

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Planowany termin zatrudnienia: 01.06.2021 r.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)           wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami ) tj.:

-  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

 lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

lub

- do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

- ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

2)           obywatelstwo polskie;

3)           pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)           stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

5)           niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

6)           nieposzlakowana opinia;

7)           znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

8)           dobra znajomość obsługi komputera;

9)           prawo jazdy kat. B.

 

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)           mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

2)           umiejętność skutecznego komunikowania się;

3)           umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

4)           samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

5)           zaangażowanie;

6)           bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

7)           sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

IV.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)           praca socjalna;

2)           dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3)           udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4)           opracowywanie projektów socjalnych;

5)           przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6)           pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7)           inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących  usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8)           współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9)           opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa  w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10)         obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11)         udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

12)         praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

13)         praca z rodziną, o której mowa w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w porozumieniu z asystentem rodziny;

14)         przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

15)         sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

16)         archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

 

V. WSKŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI.  WYMAGANE DOKUMENTY:

1)           życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

2)           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)           list motywacyjny;

4)           kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

5)           kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

6)           kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7)           oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

8)           oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)           oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

10)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane   z ogłoszonym naborem.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

            Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie obsługi klienta w budynku UM i G Wysoka, Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89 – 320 Wysoka lub przesłać pocztą na adres: MGOPS Wysoka, Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89 – 320 Wysoka, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” w terminie do 24.05.2021 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do ośrodka).

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej lub pod numerem tel. 67 2871614.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1)           złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)           oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)           kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

4)           informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

Agnieszka Hoffmann

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej