KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 02 kwietnia 2021 r.

 

Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik  Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r, poz. 7714 ze zm.) w związku  z wnioskiem - Burmistrza - pismo Nr Or.III.00530.2.2021 z dnia 31 marca 2021r., rozszerzam porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 28 kwietnia 2021r., (tj. środa) o godz. 14.00. o nw. sprawę:

 

1.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2021r. - Projekt uchwały nr 18.

      Projekt ww. uchwały planuję realizować w kolejności po pkt 21 porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (adres http://bip.gminawysoka.pl/?c=603 ; Szczegóły posiedzenia wraz z załącznikami na aplikacji eSesja – adres: https://tablet.esesja.pl/#2

 

      W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na zwiększające się ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam naszych mieszkańców do oglądania transmisji z obrad sesji w swoich domach (www.gminawysoka.pl ; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv)

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                              

                                                                                                                Henryk Stańczyk

 

 

Szczegóły posiedzenia wraz z załącznikami na aplikacji eSesja - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/4d3171a3-f88d-4

 

 

Uwaga:

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

      Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka  http://bip.gminawysoka.pl/?c=700